Manažérske a obchodnícke reporty

Operatívny pohľad na dianie vo firme

Potrebujete dôležité štatistiky o dianí vo vašej firme? Trvá Vám spracovávanie reportov pridlho? 

Cieľom Manažérskych reportov je poskytnúť manažmentu firmy okamžitý pohľad na kľúčové oblasti vo firme a pomocť tak zrýchliť proces operatívneho riadenia firmy. Manažment reporty pomáhajú v oblasti riadenia obchodu meraním kľúčových ukazovateľov výkonnosti obchodného tímu a umožňujú na základe analýzy robiť cielené a správne rozhodnutia. 

 

 

Reporty

Obchodnici 

Kvalitné informácie pre lepšie fungovanie obchodníkov

Trávia vaši obchodníci zapisovaním reportov veľa času? Chýbajú im informácie potrebné na ich každodenné fungovanie?

Modul Obchodnícke reporty zjednodušuje užívateľom každodenný zápis zrealizovaných obchodných aktivitách. Zároveň sa stáva súčasťou histórie zobrazovanej v kartách firiem a pomáha tak lepšie pochopiť vývoj obchodného vzťahu so zákazníkom. Pre obchodníkov poskytujú obchodné reporty prehľad o zrealizovaných faktúrach na dennej báze, o plnení stanoveného plánu a vývoji obratu u jednotlivých zákazníkov. 

Individuálne úlohy pre obchodníkov

Riadite vašich obchodníkov pomocou stanovených cieľov? Máte jednotný systém, kam tieto stanovené úlohy ukladať?

Modul individuálnych úloh je priestorom pre ukladanie stanovených mesačných alebo kvartálnych úloh obchodných zástupcov. Manažment firmy dokáže rýchlo vyhodnotiť efektivitu plnenia úloh celého tímu alebo po jednotlivcoch. Obchodník má svoje úlohy stále dostupné na dashboarde a vie si  priebežne vyhodnotiť ich plnenie.  

 

Reporty - plany

 

Príprava obchodného plánu

Obchodné plánovanie je jednou zo základných činností v predaji. Kvalitne pripravený plán určuje smerovanie celej firmy a je jedným z kľúčových ukazovateľov výkonnosti obchodníka. Proces obchodného plánovania je v zapracovaný v CRM Malina, kde je možné pripraviť podrobný plán na jednotlivé firmy a produky. Výsledkom je potom ročný plán pre obchodného zástupcu, ktorý sa vyhodnocuje na pravidelnej báze (týždennej, mesačnej). Prepojením fakturácie a mesačného plánu získava manažment firmy, ale aj jednotliví obchodníci dokonalý prehľad o aktuálnom plnení stanovených cieľov.

Okamžitý prehľad pre manažéra aj pre obchodníka

CRM Malina zvyšuje komfort pri sledovaní stanovených cieľov tým, že poskytne rýchly pohľad na tzv. dashboarde. Reporting aktuálneho plnenia cieľov vám umožní sa bližšie pozrieť a vidieť progres každého člena tímu. Získate informáciu, ako blízko majú k splneniu cieľov všetci vaši obchodníci. Obchodník má rovnakú informáciu na svojom dashbooarde a vidí svoju aktuálnu situáciu.

 Reporty - prehlad
Reporty - forecast 

Obchodný "forecast"

Hľadáte spôsob, ako predvídať budúce predaje s maximálnou presnosťou? 

CRM Malina poskytuje reporty určené na prognózovanie skutočných predajov v priebehu najbližších období. Predajná prognóza je úzko prepojená s modulom cenových ponúk a zobrazuje informácie o predpokladanom vývoji predaja na najbližšie obdobie na základe firemnej alebo obchodníckej "pipeliny". 

Predvídanie vývoja vášho cash flow 

Zisk je zmyslom a podstatou každého podnikania. Výkyvy vo finančných tokoch sú prirodzené aj keď sa vašej firme naozaj darí. CRM Malina poskytuje prognózy predajov a očakávaného zisku, ktoré vám umožnia reagovať na výkyvy a lepšie plánovať budúce výdaje.

 Cash flow

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO