Meranie výkonnosti obchodných tímov

Ako efektívne funguje váš obchodný tím?

Obchodný tím má zásadný vplyv na úspešnosť celej firmy a často patrí medzi najdrahšie zdroje, ktoré firma využíva. Jeho správne a efektívne fungovanie je kľúčom k úspechu. Z toho dôvodu sa v súčasnoti väčšina obchodných organizácií systematicky zaoberá zvyšovaním jeho efektivity. Kľúčom je zmerať efektívnosť fungovania jednotlivých obchodníkov, zmerať ich výkonnosť a správne definovať ich následné smerovanie. Malina Sales Reporting poskytuje obchodným organizáciám základné nástroje potrebné na meranie efektivity obchodného tímu a zrýchľuje proces spracovávania dát potrebných na analýzu.

 
 

Reportujú Vaši obchodníci v exceloch?

Najjednoduchším spôsobom obchodníckeho reportingu a najčastejšie využívanom na našom trhu je zapisovanie obchodných stretnutí do excelu. Avšak získavanie informácií z excelu je pre manažment extrémne pracné a je možné z neho získať len časť informačnej hodnoty. Malina Sales Reporting je určený na zápis aktivít pre obchodných zástupcov, tvorí súčasť histórie konkrétnych zákazníckych kariet a pre manažment poskytuje dáta spracované v reálnom čase.

Zaberá spracovanie reportov priveľa času?

Excelový reporting vyžaduje veľkú pozornosť a veľké množstvo energie, aby poskytol požadované dáta. Firmy často vytvárajú samostatné pracovné pozície reportingových špecialistov, ktorí dáta spracovávajú do použiteľnej podoby. Malina Sales Reporting zjednoduší proces spracovávania dát, poskytuje informácie v reálnom čase a odbúrava náklady na prípravu výstupov pre manažment.

 
  

Výsledky sú len dôsledky

Čo všetko a ako efektívne robíte, aby ste dosiahli očakávaný obchodný cieľ? Predajný proces je merateľný a v kvalitných predajných organizáciách sa jeho zefektívneniu venuje systematická pozornosť. Každému obchodnému výsledku predchádza veľké množstvo aktivít, ktoré môžu byť viac alebo menej efektívne. Preto hovoríme o obchodných dôsledkoch a nie výsledkoch. CRM Malina pomáha merať výkonnosť obchodných procesov a v spolupráci s našimi konzultantami poskytuje manažmentu kľúčové informácie pre riadenie obchodného tímu.

Súvislosti, ktoré tvoria váš obchodný výsledok

Proces, ktorým sa tvorí výsledok, je v každej obchodnej organizácii iný a má svoje špecifiká. Ako ľudia, ktorí sa dlhodobo pohybujeme v oblasti riadenia predaja a zvyšovania výkonnosti predajných organizácií, pomáhame našim zákazníkom efektívnejšie pracovať s obchodným procesom. Od popísania jeho priebehu, cez nastavenie ukazovateľov výkonnosti až po zavedenie merania prostredníctvom manažérskych reportov. Tie pripravujeme pre každú predajnú organizáciu na mieru s prihliadnutím na špecifiká konkrétneho biznisu.  Výstupy sú základom pre skvalitnenie obchodných procesov, alebo rozvoj kompetentností obchodného tímu.

  
 

Výstupy merania ako podklad na rozvoj obchodníkov

Meranie výkonnosti obchodíkov poskytne manažérovi rýchly pohľad na dianie v obchodnom tíme, ale zároveň tvorí aj podklad pre rozvoj kompetentností jednotlivých obchodníkov. Komplexná analýza výstupov merania poskytne detailný pohľad, v ktorých oblastiach potrebuje obchodník posilniť svoje produktové znalosti, alebo predajné techniky. Obchodný manažér si zistenia overí prostredníctvom spoločných návštev v teréne a určí spôsob rozvoja kompetentností obchodníka.

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO